e-hvtd v2.0 (9175)

說好 thuyết hảo
♦Thỏa thuận. ◎Như: giá sự, ngã môn dĩ kinh thuyết hảo liễu , .