e-hvtd v2.0 (9175)

旅遊 lữ du
♦Đi du lịch thăm viếng. ◇Vương Bột : Tuế bát nguyệt Nhâm Tí lữ du ư Thục, tầm mao khê chi giản , 谿 (Giản để hàn tùng phú ) .
♦Ở quê người lâu ngày. ◇Giả Đảo : Thế nạn na kham hận lữ du, Long chung cánh thị đối cùng thu. Cố viên thiên lí sổ hàng lệ, Lân xử nhất thanh chung dạ sầu , . , (Thượng cốc lữ dạ ).