e-hvtd v2.0 (9175)

使徒 sứ đồ
♦Đệ tử của chúa Gia Tô, gồm mười hai người, gánh vác sứ mệnh truyền giáo.