e-hvtd v2.0 (9175)

佛口蛇心 phật khẩu xà tâm
♦Miệng người nói nhân đức (như Phật) mà trong lòng ác độc (như rắn). ☆Tương tự: khẩu mật phúc kiếm .