e-hvtd v2.0 (9175)

目空一切 mục không nhất thế
♦Tự cao tự đại, không coi ai ra gì.
♦☆Tương tự: bất khả nhất thế , bàng nhược vô nhân , mục không tứ hải , mục trung vô nhân , mục vô dư tử , tự cao tự đại , dạ lang tự đại , duy ngã độc tôn .
♦★Tương phản: tự tàm hình uế .