e-hvtd v2.0 (9175)

役役 dịch dịch
♦Nhọc nhằn lao khổ không thôi. ◇Trang Tử : Chung thân dịch dịch, nhi bất kiến thành công , (Tề vật luận ) Suốt đời lao nhọc mãi, mà không thấy nên công.
♦Khinh bạc, gian tà. ◇Trang Tử : Xả phù chủng chủng chi dân, nhi duyệt phù dịch dịch chi nịnh , (Khư khiếp ) Bỏ dân chất phác, mà thích hạng nịnh nọt gian tà.