e-hvtd v2.0 (9175)

赤口白舌 xích khẩu bạch thiệt
♦Miệng lưỡi độc ác. ☆Tương tự: hồng khẩu bạch thiệt , xích khẩu độc thiệt .