e-hvtd v2.0 (9175)

多心 đa tâm
♦Nghi ngờ.
♦Mang lòng dạ khác, phản phúc. ★Tương phản: nhất tâm .