e-hvtd v2.0 (9175)

斬草除根 trảm thảo trừ căn
♦Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tỉ dụ trừ khử nguồn gốc họa hoạn, không để lại hậu hoạn.