e-hvtd v2.0 (9175)

坑儒 khanh nho
♦Chôn sống nho sinh. Thường nói: phần thư khanh nho đốt sách, chôn sống nho sinh.