e-hvtd v2.0 (9175)

回休 hồi hưu
♦Đủ tuổi, không làm việc nữa, về nghỉ.