e-hvtd v2.0 (9175)

回回 hồi hồi
♦Thời xưa chỉ chung các nước theo Hồi giáo.
♦Hết lần này tới khác.