e-hvtd v2.0 (9175)

回家 hồi gia
♦Trở về nhà. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Mỗ tạc tự Liêu Đông hồi gia tỉnh thân, tri tặc khấu thành , (Đệ thập nhất hồi) Hôm nọ tôi từ Liêu Đông về nhà thăm mẹ, nghe tin giặc vây thành.