e-hvtd v2.0 (9175)

回顧 hồi cố
♦Quay lại nhìn. ◇Hồng Lâu Mộng : Khước thuyết Kiều Hạnh giá nha hoàn, tiện thị na niên hồi cố Vũ Thôn giả , 便 (Đệ nhị hồi) Nói đến Kiều Hạnh là đứa hầu gái năm trước đã ngoảnh lại nhìn (Giả) Vũ Thôn. ☆Tương tự: hồi thủ , hồi đầu .
♦Nhớ lại. ◎Như: Hồi cố đương niên Nhớ lại năm xưa. ☆Tương tự: hồi ức .