e-hvtd v2.0 (9175)

學識 học thức
♦Học vấn và tri thức. ◎Như: tha học thức phong phú, kiến văn quảng bác , .