e-hvtd v2.0 (9175)

學費 học phí
♦Tiền tiêu dùng vào việc học tập.
♦Tiền học sinh nộp cho trường học để theo học ở đó. ◇Lão Xá : Nhất niên tiến đa thiểu học phí? ? (Lão Trương đích triết học , Đệ tam).