e-hvtd v2.0 (9175)

嫌忌 hiềm kị
♦Ngờ vực, hoài nghi. ◇Hậu Hán Thư : Tào Tháo kí tích hiềm kị, nhi Si Lự phục cấu thành kì tội , (Khổng Dung truyện ).
♦Hiềm nghi và cấm kị.