e-hvtd v2.0 (9175)

多才多藝 đa tài đa nghệ
♦Nhiều khả năng tài nghệ. § Cũng viết là .