e-hvtd v2.0 (9175)

多忙 đa mang
♦Nhiều việc rối rít. ◎Như: đa mang thì đại .