e-hvtd v2.0 (9175)

員外 viên ngoại
♦Tên một chức quan thời xưa, tức viên ngoại lang .
♦Ngày xưa, chức viên ngoại lang có thể mua được (quyên mãi ) nên nhà giàu đều xưng là viên ngoại . ◇Lí Hành Đạo : Bất thị thập ma viên ngoại, yêm môn giá lí hữu kỉ quán tiền đích nhân, đô xưng tha tố viên ngoại, vô quá thị cá thổ tài chủ, một phẩm chức đích , , , , (Khôi lan kí , Đệ nhị chiệp).