e-hvtd v2.0 (9175)

叢報 tùng báo
♦Tạp chí, tạp san. ◎Như: Tân Dân tùng báo là tạp san do Lương Khải Siêu chủ trương (1902).