e-hvtd v2.0 (9175)

史劇 sử kịch
♦Vở kịch lấy sự tích lịch sử làm đề tài. § Cũng nói là lịch sử kịch . ◎Như: Đại Hán Xuân Thu thị bộ lịch sử kịch Xuân Thu nhà Đại Hán là một bộ kịch về lịch sử.