e-hvtd v2.0 (9175)

參商 sâm thương
♦Tên hai vì sao, tức sao Sâm ở phương tây và sao Thương ở phương đông, sao này mọc thì sao kia lặn, không gặp nhau bao giờ. Chỉ sự cách biệt.
♦Hai bên không đồng ý kiến hoặc tình cảm không hòa thuận. ◇Ấu học quỳnh lâm : Bỉ thử bất hợp, Vị chi sâm thương , (Quyển nhị, Bằng hữu tân chủ loại ) Đây đó không hợp nhau, Gọi là sâm thương.