e-hvtd v2.0 (9175)

噴口 phún khẩu
♦Mở miệng nói năng (Bắc Bình phương ngôn).
♦Nơi phun ra chất lỏng, hơi, bột...