e-hvtd v2.0 (9175)

午前 ngọ tiền
♦Trước 12 giờ trưa. ☆Tương tự: thượng ngọ .