e-hvtd v2.0 (9175)

吟詠 ngâm vịnh
♦Ngâm tụng thơ ca. Cũng viết là ngâm vịnh .