e-hvtd v2.0 (9175)

募役 mộ dịch
♦Tuyển người sung công làm hình dịch cho vua quan.