e-hvtd v2.0 (9175)

勞役 lao dịch
♦Công việc nặng nhọc.