e-hvtd v2.0 (9175)

口傳 khẩu truyền
♦Lời truyền bằng miệng. ◎Như khẩu truyền bất túc vi tín lời truyền bằng miệng không đáng tin.
♦Truyền thụ bằng miệng. ◇Hồng Lâu Mộng : "Ý dâm" nhị tự, duy tâm hội nhi bất khả khẩu truyền "", (Đệ ngũ hồi) Hai chữ "ý dâm", chỉ hiểu bằng tâm chứ không thể truyền thụ qua miệng được.