e-hvtd v2.0 (9175)

口才 khẩu tài
♦Tài nói năng. ☆Tương tự: biện tài .