e-hvtd v2.0 (9175)

口業 khẩu nghiệp
♦Phật giáo dụng ngữ: Quả báo sinh ra từ lời nói.
♦Dưới thời Đường Tống gọi sáng tác văn học là khẩu nghiệp .
♦Sản nghiệp lấy làm kế sinh sống. ◇Thanh sử cảo 稿: Cấp dĩ hoang điền, vĩnh vi khẩu nghiệp , (Thế tổ bổn kỉ nhất ) Cấp cho ruộng hoang, giữ luôn làm sản nghiệp sinh nhai.