e-hvtd v2.0 (9175)

口技 khẩu kĩ
♦Tài khéo bắt chước (nhái) được các thứ tiếng của người và vật.