e-hvtd v2.0 (9175)

口氣 khẩu khí
♦Hơi từ miệng thở ra.
♦Lời nói hoặc thơ văn hàm chứa ý khí riêng biệt của tác giả.
♦Cũng như khẩu âm .