e-hvtd v2.0 (9175)

口拙 khẩu chuyết
♦Vụng nói, kém tài ăn nói. ◎Như: thứ ngã khẩu chuyết, mạo phạm xung tràng liễu nâm , .