e-hvtd v2.0 (9175)

口占 khẩu chiếm
♦Không dùng bút mực, lời nói ra thành văn thơ. ◇Tây sương kí 西: Khẩu chiếm nhất tuyệt, vị quân tống hành , (Đệ tứ bổn , Đệ tam chiết) Đọc miệng một bài để tiễn anh lên đường.