e-hvtd v2.0 (9175)

可口 khả khẩu
♦Vừa miệng, ngon miệng. ☆Tương tự: mĩ vị , thích khẩu .