e-hvtd v2.0 (9175)

協商 hiệp thương
♦Cùng thảo luận, thương nghị. ☆Tương tự: đàm phán , thương thảo , thương lượng .