e-hvtd v2.0 (9175)

厚味 hậu vị
♦Thức ăn rất ngon. ☆Tương tự: mĩ vị . ◇Trang Tử : Sở khổ giả, thân bất đắc an dật, khẩu bất đắc hậu vị , , (Chí lạc ) Cái mà người ta lấy làm khổ sở là thân không được yên rỗi, miệng không được ăn ngon.