e-hvtd v2.0 (9175)

厚謝 hậu tạ
♦Đền ơn một cách trọng hậu.