e-hvtd v2.0 (9175)

厚顏 hậu nhan
♦Mặt dày, chỉ kẻ vô liêm sỉ, không biết hổ thẹn.