e-hvtd v2.0 (9175)

厚待 hậu đãi
♦Đối đãi trọng hậu. ☆Tương tự: ưu đãi . ★Tương phản: bạc đãi .