e-hvtd v2.0 (9175)

同窗 đồng song
♦☆Tương tự: đồng học , đồng nghiễn .