e-hvtd v2.0 (9175)

商女 thương nữ
♦Ca nữ. ◇Đỗ Mục : Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng Hậu đình hoa , (Bạc Tần Hoài ) Ca kĩ không hay hận nước mất, Bên sông còn hát Hậu đình hoa. § Tức là hát bài từ Ngọc thụ Hậu đình hoa của Trần Hậu Chủ .