e-hvtd v2.0 (9175)

初春 sơ xuân
♦Đầu mùa xuân, tức tháng giêng âm lịch. Cũng nói tảo xuân