e-hvtd v2.0 (9175)

初選 sơ tuyển
♦Giai đoạn thứ nhất (trong tuyển cử).