e-hvtd v2.0 (9175)

初旬 sơ tuần
♦Mười ngày đầu tháng âm lịch gọi là sơ tuần . Cũng gọi là thượng tuần .
♦Người thọ 60 tuổi. Cũng gọi là lục tuần .