e-hvtd v2.0 (9175)

初秋 sơ thu
♦Đầu mùa thu, tức tháng bảy âm lịch. ◇Tào Thực : Sơ thu lương khí phát, Đình thụ vi tiêu lạc , (Tặng Đinh Nghi ) Đầu mùa thu khí mát nổi dậy, Cây trong sân lá nhẹ rơi.