e-hvtd v2.0 (9175)

初草 sơ thảo
♦Mới viết ra, còn phải sửa chữa.