e-hvtd v2.0 (9175)

初審 sơ thẩm
♦Xét xử lần thứ nhất. § Hai lần sau gọi là trung thẩm thượng thẩm .
♦Xem xét thẩm hạch lần đầu.
♦Thẩm tra lần thứ nhất (văn cảo, thư cảo...).