e-hvtd v2.0 (9175)

初心 sơ tâm
♦Lòng dạ lúc ban đầu. ☆Tương tự: bản tâm .